top of page

Mūsu pakalpojumi

Construction Site

Būvuzraudzība

Būvuzraudzības galvenais mērķis ir pārstāvēt Pasūtītāja intereses objekta realizācijas laikā. Kopã ar citiem būvniecības dalībniekiem realizēt objektu paredzētajā termiņā, pieejamajā budžetā un kvalitatīvi.

Veicot būvuzraudzību nodrošinām Pasutītāja intereses objektos izvertējot projekta dokumentãciju, piedāvātos risinājumus, ievestos materiālus, to atbilstību projektam un normatīvajiem aktiem. Parbaudām izpildītos darbus, lai tie tiktu veikti atbilstoši būvniecības tehnoloģijai.

Veiktos darbus un to apjomu parbaudām un pārliecinamies, lai butu sagatavota nepieciešamā izpilddokumentācija ne tikai būvdarbu laikā, bet arī pie nodošanas ekspluatācijā.

Projektēšana

Piedāvājam dažādu izmēru un sarežģītības būvju projektu izstrādi uzklausot klientu vēlmes jebkurã būves attīstības stadijã. Darbus veicam atbilstoši normatīvo aktu un standartu prasībām. Veicot projektēšanu meklējam risinājumus, kas apmierinātu klienta vēlmes, risinājumi būtu ilgtspējīgi un ekonomiski pamatoti. Sniedzam tehniskās konsultācijas jebkurã būvprojekta stadijā.

Elevator Crane
Technicians at Work

Buvniecības projektu vadīšana

Piedāvājam veikt būvdarbu projekta vadīšanu un realizāciju no idejas līdz gatavai būvei. Sadarbojoties ar iesaistītajām pusēm realizejam projektus, kas atbilst Pasūtītāja velmēm, ir kvalitatīvi, ilgtspējīgi un risinājumi ir ekonomiski pamatoti.

Tehniskā apsekošana

Veicam dažādu ēku un būvju tehnisko apsekošanu atbilstoši LBN 405-21 "Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs". Sadarbojoties ar Pasūtītāju izstrādājam apsekošanas uzdevumu, lai tehniskãs apsekošanas atzinumā

iek|autu visu nepieciešamo informãciju, kas nepieciešama atbilstoši likumdošanai un Pasūtītāja vēlmēm. Apsekošanas laikā veicam ēku daļu mehāniskãs izturības, stabilitātes, nolietojuma un drošības novertēšanu.

Piedāvājam konstrukciju apsekošanu pirms saules paneļu montãžas.

Apsekojam objektus lai Pasūtītãjs varētu pārliecināties par objekta tehnisko stãvokli pirms objekta iegādāšanãs vai izīrēšanas.

Construction Workers

Katram projektam īpaša uzraudzība – mūsu uzņēmums, jūsu garantija.

bottom of page